نازل‌های انواع تورچ میگ مگ

Name Wire Description Part Number .No نازل 0/8 هوا خنک N15 0.8 M6*6*25 TJC 0999 1 نازل 1/0 هوا خنک