مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N15

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 9.5 میلی متری تورچ میگ مگ N15 Nozzle -Ø 9.5 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N25

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 11.5 میلی متری تورچ میگ مگ N25 Nozzle -Ø 11.5 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N36

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 12 میلی متری تورچ میگ مگ N36 Nozzle -Ø 12 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ QTB500

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 14 میلی متری تورچ میگ مگ QTB500 Nozzle -Ø 14 mm TJBP

مجموعه شعله پوش عایق نسوز و فایبر گلاس تورچ میگ مگ MAXI-4000

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش عایق نسوز 18 میلی متر تورچ میگ مگ MAXI-4000 Nozzle -Ø 18